Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0412 c019 405
Laura Makabresku
Reposted fromSzelestyna Szelestyna viaQualinestii Qualinestii
1396 2737 405
4306 b70c 405
1104 05e0 405
4211 48c7 405
Reposted fromapatia apatia vialeszekzukowski leszekzukowski
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko vialeszekzukowski leszekzukowski
1809 1afb 405
Reposted fromrol rol vialeszekzukowski leszekzukowski
3853 dac9 405
0822 e415 405
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaporanny poranny
4062 d73f 405
Reposted fromsarazation sarazation viablack-orphan black-orphan
9154 7f71 405
Reposted fromyourhorny yourhorny viavandalize vandalize
9040 adfd 405
did you get my message?
Reposted fromcube cube viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
2110 a0d3 405
Reposted fromvandalize vandalize viaSilvanus Silvanus
7752 9bc5 405
Reposted fromjunicks junicks viaSilvanus Silvanus
3997 97df 405
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaSilvanus Silvanus
I jestem głębiej widzę dno 
Znów dobra wola krucha jak szkło
Wypada z rąk
Wypada z rąk
Poranek zimny spuszcza psy
Każe iść w popiół, każe iść w dym
I mówi milcz, mówi milcz


— Pustki - Liczę do dwóch
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSilvanus Silvanus

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie viaSilvanus Silvanus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl