Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8062 f1b2 390
Reposted fromrisky risky viamrautyna mrautyna
1162 a5db 390
2115 451e 390
proszę!
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
3390 523c 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMrsDarkness MrsDarkness
2903 c0a8 390
7006 b927 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaazazel azazel
7064 4e29 390
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viamrautyna mrautyna
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
8423 73ce 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viagoaskalice goaskalice
3680 548f 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaiamophelia iamophelia
9732 0146 390
Reposted fromnazarena nazarena viahavingdreams havingdreams
5556 b013 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiamophelia iamophelia
8495 94b9 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaiamophelia iamophelia
8367 127a 390
wiesz...
dziękowałam dziś Bogu
za to,
że Cię spotkałam.
a potem zaczęłam prosić.
prosić o to,
by już nigdy nie
było mi dane Cię ujrzeć.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiamophelia iamophelia
1094 0555 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl